Πραγματοποιήθηκε στις 20/09/2018, στα γραφεία του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας του έργου με την παρακάτω ατζέντα και παρόντες εκπροσώπους από όλους του εμπλεκόμενους φορείς:
• Καθορισμός τρόπου επικοινωνίας και οργάνωσης ηλεκτρονικών αρχείων
• Χρονοδιάγραμμα συναντήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
• Ανάλυση επιμέρους παραδοτέων
Στη συνάντηση συζητήθηκαν βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, οι επιμέρους αρμοδιότητες των φορέων, οι επιμέρους στόχοι των παραδοτέων και οι αλληλοσυσχετίσεις τους, καθώς και λεπτομέρειες υλοποίησής τους. Αποφασίστηκε επίσης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, συναντήσεων και των περιοδικών αναφορών. Επίσης, στο πλαίσιο επικοινωνίας του έργου αποφασίστηκε η δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας του έργου και ταυτότητάς του.