ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ &
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Το έργο αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του τυριού από νωπό γάλα, με αποτέλεσμα και στόχο την παραγωγή ενός προϊόντος που θα φέρει τα οργανοληπτικά συστατικά του παραδοσιακού τυριού (γεύση, οσμή, υφή κλπ) και ταυτόχρονα την ασφάλεια και ποιότητα παραγωγής των σύγχρονων προϊόντων διατροφής.

Το αντικείμενο της οικονομικής και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του RawCheese αποτελεί πρωταρχικό ζήτημα για την Ομάδα Έργου. Οι προοπτικές οικονομικής αξιοποίησης του νέου προϊόντος είναι πολλαπλές, με οφέλη για τις αγελαδοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες εν γένει, τα οποία συνοψίζονται επιγραμματικά στα παρακάτω σημεία.

Επιγραμματικά αναφέρεται ότι η οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου πραγματοποιείται στη βάση των παρακάτω:

ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΟΥ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

  • Μείωση των εισροών στην παραγωγική διαδικασία
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκτέλεσή τους στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της ΑΓΣ. Συγκεκριμένα, σήμερα η Σχολή προσφέρει σεμινάρια επαγγελματικής τυροκομίας προς 1250€ κατ’ άτομο (Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ ). Με την ανάπτυξη του νέου προϊόντος, θα εμπλουτισθούν αντίστοιχα τα σεμινάρια αυτά και θα δημιουργηθούν πρόσθετες, εξειδικευμένες ομάδες καταρτιζόμενων.
  • Αύξηση της αξίας πωλήσεων μέσα στο περιοριστικό πλαίσιο της παραγωγικής δυναμικότητας μιας μικρομεσαίας αγελαδοτροφικής μονάδας και ως εκ του τούτου βελτίωση της κερδοφορίας και της βιωσιμότητας της.
  • Το σύστημα ολιστικής διαχείρισης των αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων θα μπορεί να βρει άμεση εφαρμογή και σε άλλες αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις συγκρίσιμου μεγέθους, τόσο στην εφαρμογή του ίδιου του προτύπου αλλά κυρίως στην διάχυση της φιλοσοφίας του και στην εισαγωγή του στις διαχειριστικές πρακτικές των εκμεταλλεύσεων.
  • Το νέο σύστημα ωρίμανσης και συντήρησης του τυριού από νωπό γάλα θα μπορεί να εισαχθεί και να αξιοποιηθεί και από άλλες μεταποιητικές επιχειρήσεις, δεδομένου του ότι αυτές έχουν προβεί στις κατάλληλες προσαρμογές στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη τις υποδομές τους.
  • Τα παραπάνω θα έχουν επίπτωση και στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας για τυροκομικά προϊόντα, ειδικά στον τομέα των τυριών πολυτελείας (delicatessen ή speciality cheeses).
raw cheese

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

όπως περιγράφονται στην ενότητα Αναμενόμενα Αποτελέσματα  (Πρωτόκολλο ολιστικής διαχείρισης εκτροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, Πρότυπο ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής τυριού) είναι χρήσιμα και για την πολιτεία προκειμένου να ελέγξει την ποιότητα παρόμοιων προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν μελλοντικά, σε εφαρμογή της ΥΑ 3724/162303/ΦΕΚ 3448/22-12-2014.