Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  • Παραγωγή καινοτόμου τυροκομικού προϊόντος υψηλής διατροφικής αξίας από ελληνικό νωπό γάλα αγελάδας.
  • Ανάπτυξη ενός συστήματος παραγωγής του προϊόντος βασισμένο σε ενδεδειγμένες πρακτικές υγιεινής και βασισμένες στη μελέτη των μικροβιακών σχέσεων και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του γάλατος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη.
  • Πρόταση και εφαρμογή νέου συστήματος ωρίμανσης και ασφαλούς συντήρησης του τυριού από νωπό γάλα, με ελεγχόμενη ανάπτυξη της μικροβιακής χλωρίδας.
  • Χαρτογράφηση της αγοράς του τυριού με έμφαση στα προϊόντα από νωπό γάλα η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία αξιολόγησης της ζήτησής τους στην αγορά, ανάλυση των απαιτήσεων των καταναλωτών με σκοπό της καλύτερη ικανοποίησή τους και την εκτίμηση της αποδοχής του προϊόντος (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, συσκευασία) από το καταναλωτικό κοινό.
  • Ανάπτυξη νέων τύπων ενδεδειγμένης συσκευασίας, η οποία θα είναι ταυτόχρονα αποδεκτή από τους καταναλωτές και ιδανική για τη συντήρηση και ασφαλή εμπορία του τυριού.
  • Ανάπτυξη συγκεκριμένης μεθοδολογίας και πρωτοκόλλων κτηνιατρικής διαχείρισης της υγείας και ευζωίας των ζώων προκειμένου να παράξουν υγιεινό νωπό αγελαδινό γάλα.
  • Ανάπτυξη ενός συστήματος ολιστικής διαχείρισης αγελαδοτροφικής εκμετάλλευσης, με εφαρμογή πρακτικών υγιεινής και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την υγεία των ζώων, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικού γάλατος που να μπορεί να τυροκομηθεί νωπό, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
  • Ανάπτυξη ενός κωδικοποιημένου προτύπου παραγωγικών διαδικασιών, το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις παρόμοιου προφίλ, παράλληλα με έναν εναλλακτικό επιχειρηματικό οδικό χάρτη βιωσιμότητας για μικρομεσαίες αγελαδοτροφικές μονάδες. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή με την εμπειρία ως εκπαιδευτικός και παραγωγικός οργανισμός αναλαμβάνει την συμβουλευτική αυτών των μονάδων στο να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο.