ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΚΕ) /
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Επικοινωνία: Δρ. Σαμούρης Γεώργιος, Κτηνίατρος
Τακτικός Ερευνητής

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών διεξάγει έρευνα που στοχεύει στην υποστήριξη του πρωτογενή τομέα της ζωικής παραγωγής και της μεταποίησης των προϊόντων του, μέσα από την αριστοποίηση της παραγωγής, προσφέροντας υπηρεσίες για (1) την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και την αξιοποίηση των εγχώριων γενετικών πόρων (2) την προστασία και την αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου, αναπτύσσοντας νέα συστήματα εκτροφής αγροτικών ζώων με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής (3) την ολιστική προσέγγιση της προστασίας της υγείας και της ευζωίας των ζώων (4) την εξασφάλιση της παραγωγής ασφαλών τροφίμων και (5) την ανάδειξη των χαρακτηριστικών των παραδοσιακών προϊόντων ζωικής προέλευσης. Επιπλέον, το Ινστιτούτο υποστηρίζει θέματα προάσπισης της Δημόσιας Υγείας μέσω ανάπτυξης μεθόδων ελέγχου και πρόληψης των ζωοανθρωπονόσων και επικεντρώνεται στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας των προϊόντων ζωικής προέλευσης και της διαφοροποίησής τους από τα αντίστοιχα της μαζικής παραγωγής.

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

ο οποίος αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ιδρύθηκε με την αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2284/Β/13-10-2011) και σε αυτόν συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα ν.π.ι.δ, (α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), (β) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α)- «ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) και (δ) Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ).

Αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η διενέργεια έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, η διάχυση των γνώσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία και ο έλεγχος στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.

raw cheese