Σκοπός

Η ΕΕ4 αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας πολυ-παραγοντικής προσέγγισης που θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας για το παραγόμενο προϊόν. Έτσι, θα προσδιοριστεί η στόχευση της παραγωγικής διαδικασίας και θα πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος, από την παραγωγή του νωπού προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π4.1 Εναλλακτικός, επιχειρηματικός οδικός χάρτης βιωσιμότητας για τις μικρομεσαίες αγελαδοτροφικές μονάδες που ενδιαφέρονται για την παραγωγή τυριού από νωπό αγελαδινό γάλα.

Π4.2 Έκθεση έρευνας αγοράς για την παραγωγή προϊόντων από νωπό γάλα στην ελληνική αγορά

Π4.3 Ολοκληρωμένος φάκελος ταυτότητας τυριού από νωπό γάλα

Π4.4 Εκπαιδευτικό υλικό κατάρτισης εκπαιδευόμενων