Σκοπός

της ΕΕ1 είναι η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και η εφαρμογή στοχευμένων μέτρων προληπτικής κτηνιατρικής σε επίπεδο εκτροφής αλλά και σε ατομικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και ευζωία των ζώων και να επιτευχθούν οι συνθήκες παραγωγής υγιεινού και ασφαλούς νωπού αγελαδινού γάλατος ανώτερης και σταθερής ποιότητας.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

(1) Η καταγραφή, περιγραφή και αξιολόγηση του επιπέδου της υγείας και ευζωίας των αγελάδων της εκτροφής,

(2) Η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων στη δομή, στην οργάνωση και στη λειτουργία της αγελαδοτροφικής μονάδας για τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων,

(3) Η αναδιαμόρφωση και οι κατάλληλες προσαρμογές της κτηνιατρικής διαχείρισης της εκτροφής με την ανάπτυξη εξειδικευμένων τυπικών διαδικασιών σε θέματα προληπτικής κτηνιατρικής.

(4) Ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου (προληπτικοί έλεγχοι) και η ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων ελέγχου της υγιεινής του μαστού, για την παραγωγή υγιεινού νωπού αγελαδινού γάλατος με σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

(5) Ο καθορισμός των ζωοτεχνικών διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζώων σε θέματα, αναπαραγωγής, διατροφής, σταβλισμού, αξιοποίησης χώρων και χρήσης του εξοπλισμού με σκοπό την αύξηση της παραγωγής γάλατος ποιοτικά και ποσοτικά και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π1.1 Έκθεση για υφιστάμενη κατάσταση υγιεινής των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων.

Π1.2 Πρωτόκολλο ολιστικής διαχείρισης για την εκτροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων με σκοπό την παραγωγή υγιεινού γάλακτος σταθερής ποιότητας.

Π1.3 Βάση δεδομένων φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, επιδημιολογικών δεικτών υγείας και ευζωίας των αγελάδων, και εργαστηριακών εξετάσεων, όπου περιλαμβάνονται εργαστηριακές αναλύσεις (αιματολογικές, μικροβιολογικές, αναπαραγωγής κλπ)

Π1.4 Τρεις Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά των παραπάνω συμπερασμάτων/ αποτελεσμάτων